Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ > Đạm sữa Hoa Kỳ

Danh mục đạm sữa

Các sản phẩm đạm sữa cô đặc thu được bằng cách loại bỏ từng phần các thành phần phi protein (lactose và khoáng chất) khỏi sữa gầy bovine sao cho thành phẩm khô chứa hàm lượng protein từ 40% trở lên. Các sản phẩm đạm sữa cô đặc có thể được sản xuất bằng cách lọc, thẩm tách hoặc các quy trình an toàn và thích hợp khác, qua đó tất cả hoặc một phần lactose và khoáng chất có thể được loại bỏ.

Các protein từ sữa có nhiều hình thức và mức độ protein. Mỗi thành phần trong đó cung cấp các lợi ích khác nhau cho nhà phát triển công thức và người tiêu dùng. Các thành phần đạm sữa bao gồm đạm sữa cô đặc (MPC) với mức độ protein khác nhau và đạm sữa phân lập (MPI), thường chứa 80% cazein và 20% đạm whey có trong sữa. Các thành phần mới hơn được sản xuất bằng phương thức lọc tinh làm thay đổi tỷ lệ cazein trên đạm whey. Những loại này được gọi là cazein cô đặc dạng hạt (MCC) hoặc đạm sữa cô đặc được lọc tinh (MMPC).